KWALITEIT?!/ DE SCHELP/ MINI STADSBOSJES

| jaar 5 | nummer 220 |

| 01-07-2018 | 11.00 uur |


 

| KWALITEIT?! |  

 

Afgelopen week was het weer zover. Een tankwagen had zich klemgereden op de kruising Engelsestraat/Nieuwstraat. De borden waren genegeerd en de truckcombinatie met een Pools nummerbord stond klem.

De chauffeur had er wel over nagedacht, want hij had voorafgaande aan het nemen van de niet te nemen bocht een tijdje stilgestaan in de Engelsestraat. Maar het ‘nadenken’ was niet succesvol. Hij dacht op enig moment geen kant meer op te kunnen en had een gevel in de Engelsestraat ook al beschadigd. Na ruim een uur kwam de oplossing een politieagent  stapte in een bleek in staat, onder applaus van de omstanders, met enkele keren steken met de combinatie in de achteruit de terugtocht richting de Blauwehandstraat en de Minderbroederstraat te kunnen aanvaarden.

De vrachtwagenchauffeur bleek duidelijk de mindere broeder! Bij de kwaliteit van zijn chauffeursvaardigheden zijn vraagtekens te zetten. Die vraagtekens zijn ook te stellen bij zijn beoordelingsvermogen van zijn eigen rijvaardigheden en de mogelijkheden van de vrachtwagencombinatie, waar hij in reed. Nu was de tankwagen (gezien de druk op de banden) vermoedelijk niet geladen. Maar welke risico’s worden er gelopen als zo’n tankwagen wel geladen zou zijn met chemicaliën? Mag z’n  kwalitatief mindere broeder als chauffeur in zijn ‘moordwapen’, wat een dergelijke combinatie bij onoordeelkundig gebruik kan zijn, zomaar onze stad in en over de Nederlandse wegen rijden?

Hoe anders zijn de rijkwaliteiten van de betrokken politieman. Die is vast summa cum laude geslaagd voor zijn groot rijbewijs! Ik neem zomaar aan dat voor een politieman het rijden in een tankwagencombinatie niet het dagelijkse werk is. Of heeft hij als vrachtwagenchauffeur een tweede baan om zijn matige salaris als politieman een beetje aan te vullen? Hij en zijn collega’s verdienen een vette pluim en de werkgever van de chauffeur een dikke boete en de opdracht te zorgen voor een betere (rijvaardige) opleiding van de chauffeurs. Voor de gemeente de opdracht eens goed te kijken hoe dit soort incidenten te voorkomen zijn. Voor de landsregering de opdracht te zorgen dat chauffeurs, van welke nationaliteit ook, over de juiste papieren en bijscholingen beschikken. Recent was in het landelijke nieuws dat het hier nogal eens aan ontbreekt.

 


 

| DE SCHELP |  

 

Komende week staan een aantal kredieten voor zwembad De Schelp op de agenda. Naar het oordeel van de BSD moet het zwembad snel op orde worden gebracht, zodat het zwembad zo snel mogelijk veilig open kan. Dat de reeds geplande onderhoudsactiviteiten naar voren worden gehaald acht de BSD een goede zaak. Of de BSD voor de duurzaamheidsmaatregelen zal stemmen is afhankelijk van hoe deze vormgegeven kunnen worden. Is er toestemming van de architect nodig en is die verkregen?

De BSD ziet de behandeling van het raadsvoorstel los van het onderzoek naar wat er fout is gegaan. Wij hechten zeer aan dat onderzoek en hebben dat onderzoek reeds gestart. Reeds in maart heeft de BSD middels een Wob-verzoek stukken opgevraagd. Helaas is dat verzoek deels afgewezen. De stukken die de BSD niet krijgt, bevinden zich in De Schelp B.V., waar formeel de zeggenschap berust bij de directie. Tegen die afwijzing is de BSD in beroep gegaan. De gemeente is in het geval van zwembad De Schelp zowel eigenaar als toezichthouder. In een rapportage “Veiligheid stalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden”, uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport op 29 september 2009 is immers helder verwoord dat het Ministerie de gemeente vanwege het eigenaarschap en toezichthouderschap verantwoordelijk acht voor een zwembad, zoals De Schelp.

Nu blijkt dat er reeds in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw er twijfels ontstonden over het gebruik van RVS verbindingen in zwembaden, heeft de BSD nu ook met een beroep op de Wob het bestek en de aanbestedingsstukken opgevraagd. Ondertussen hebben diverse mensen contact met ons gezocht omtrent hun ervaringen met het zwembad De Schelp en de technische eigenschappen van de installaties en het gebouw. Mogelijk zullen ook die gesprekken de komende weken een vervolg krijgen in het nader onderzoek. Recent heeft het college toegezegd mee te werken aan de voorgenomen onderzoeken en ook zelf een onderzoek aangekondigd.

Ons doel is helder te krijgen wat de afgelopen 20 jaar fout is gegaan, het waarom en hoe dit soort fouten zijn te voorkomen. Uiteindelijk komt de verantwoordingsvraag ook aan de orde. Zeker als het gaat over het feit dat de het college in 2015 aan mij schreef: “Mocht uit het jaarlijks onderzoek blijken dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden deze direct uitgevoerd“, terwijl nu is gebleken dat reeds in 2016 het college op de hoogte was c.q. had moeten en kunnen zijn van het feit dat bij de inspectie van de draagconstructie deze op 8 onderdelen waren afgekeurd en waren beoordeeld als “kans op letsel bij breuk” en als datum voor reparatie of vervanging werd aangegeven “direct”! 

Langzaam begint helder te worden wat er wel is gebeurd. Nu nog een antwoord waarom een toezegging aan de BSD niet is nagekomen c.q. van dat niet nakomen geen mededeling is gedaan aan de BSD. Dan was eerder aan het licht gekomen dat het hier iets ernstigs betrof: het aan gevaar blootstellen van gebruikers en medewerkers. Er is nog veel uitzoekwerk te doen. De BSD zal u de komende tijd middels de nieuwsbrief op de hoogte houden.

Louis van der Kallen

 


 

| MINI STADSBOSJES |  

 

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland met als doel een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.

In 2015 werd onder andere Het Groene Woud in Zaanstad aangeplant. 600 bomen verdeeld over 40 soorten. De naam werd gegeven door basisschoolleerlingen, die het bosje hebben geadopteerd. Uit het onderzoek blijkt dat in Het Groene Woud de biodiversiteit hoger ligt dan in nabijgelegen referentiebossen.

Inmiddels zijn er al zeven Tiny Forests in Nederland aangeplant. IVN wil in enkele jaren tijd, verspreid over heel Nederland, meer dan 100 van dit soort minibosjes aanplanten. De vraag daarbij is wel of deze bosjes de biodiversiteit vergroten. Daarom is in 2017 gedurende het hele jaar in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan door Wageningen Environmental Research. Het onderzoeksrapport naar twee ‘Tiny Forests in Zaanstad is het lezen meer dan waard. Dit soort kleine bosjes met veel verschillende bomen kan zeker ook in onze gemeente een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Louis van der Kallen

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN