BULDEREN OVER DE “STER”/ COMMUNICATIE IS EEN WEESKIND!/ DE SNOEPZAKKEN VAN SINTERKLAAS/ COMPLIMENT VOOR ‘T RIJKS

| jaar 4 | nummer 190 |

| 03-12-2017 | 12.00 uur |


 

| BULDEREN OVER DE “STER” |  

 

In de vergadering van 23 november zou ik tijdens de behandeling van een aantal moties onaardig zijn geweest tegen een raadslid van Lijst Linssen. Als u luistert naar de bandopname kan de lezer zelf constateren dat ik geen onvertogen woord heb gebruikt, maar ik was wel luid en duidelijk. Ik wilde een vraag horen op de interrupties van het raadslid van Lijst Linssen.

Als er een maximale spreektijd is afgesproken ‘steelt’ degene die een interruptie pleegt als het ware tijd van de spreker. Daarom is het dan de gewoonte dat een interruptie kort moet zijn en bedoelt is voor een vraag als iets in het betoog van de spreker onduidelijk zou zijn. Als de interruptie een stellingname is, moet deze kort en krachtig zijn. Ik had dus niet zoveel geduld met het raadslid van Lijst Linssen. Mede omdat Lijst Linssen de haar toebedeelde spreektijd al ruim had overschreden wat niet netjes is. Dan spreektijd stelen van een ander, roept bij mij een reactie op. Ik bulder dan misschien wel een beetje maar het onderwerp was dan ook de moeite waard.

Lijst Linssen wilde niet dat de inwoners van Lepelstraat in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zouden worden bij het denken over het college ideetje van een bedrijventerrein ‘de ster van Lepelstraat’, vlak bij het dorp. De BSD is er voor dat bewoners en andere belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij mogelijke gemeentelijk plannen, die hen aangaan. Bij de vestiging van een mogelijk bedrijventerrein bij een mooi dorp als Lepelstraat is er naar de mening van de BSD alle reden voor.   

Louis van der Kallen

 


 

| COMMUNICATIE IS EEN WEESKIND! |  

 

Het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto kan de BSD-fractie alleen maar van harte ondersteunen. Sterker nog, we hebben daar altijd voor gepleit, zeker voor het bezoeken van de binnenstad. Om dit mogelijk te maken is het wel een belangrijke voorwaarde dat er goede en goed bereikbare fietsenstallingen beschikbaar zijn, verspreid over de binnenstad.

In de nota “Fietsparkeren Binnenstad” is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden dat er een te kort is aan voldoende fietsparkeervoorzieningen en dat de kwaliteit en bruikbaarheid te wensen over laat. Om dit gebrek aan te pakken heeft het college van burgemeester en wethouders, volgens eigen zeggen na zorgvuldig afwegen en inpassen, 20 locaties aangewezen voor vervanging van de bestaande fietsenrekken of de aanleg van nieuwe fietsparkeerplaatsen in de binnenstad. Of diezelfde zorgvuldigheid van toepassing is op het communiceren met om- en aanwonenden valt zeer te betwijfelen. Een ondernemer in de Lievevrouwestraat kreeg eerst telefonisch een mededeling dat er een fietsparkeervoorziening vlak voor zijn winkel zal worden geplaatst. Toen de ondernemer aangaf dat hij hier bezwaar tegen had, omdat dit nadelig zal zijn voor (het bereiken van) zijn zaak, werd hem meegedeeld dat niemand dit voor zijn of haar deur wilde hebben en de stalling toch ergens geplaatst moest worden. Een poging van mij om de gemeente tot een overleg te brengen met de ondernemer, omdat er volgens mij nog genoeg andere locaties zijn te vinden in en rond de Lievevrouwestraat, heeft helaas niet mogen baten. Daarna heeft hij niets meer gehoord tot afgelopen zaterdag een brief bij hem in de brievenbus viel, waarin de gemeente meedeelde dat er een fietsenstalling geplaatst zal worden precies voor zijn winkel.

Nu de huidige bestuursperiode van dit college ten einde loopt kunnen wij een belangrijke conclusie trekken en dat is dat ‘communicatie met de burgers en ondernemers’ een weeskind is gebleken bij dit college waar voor zij geen verantwoording wenst te nemen. Over een kleine vier maanden, bij de gemeenteraadsverkiezingen, zullen hopelijk nieuwe liefdevolle ouders de kans krijgen zich te ontfermen over dit kind!

Piet van den Kieboom

 


 

| DE SNOEPZAKKEN VAN SINTERKLAAS |  

 

In 2011 en 2013 heeft de meerderheid van de gemeenteraad er mee ingestemd om flink te bezuinigen op welzijn, meer speciaal door het sluiten van een aantal wijkaccomodaties, waaronder “De Korenaere” per 1 januari 2017. De BSD-fractie vond dat toen al geen verstandig besluit, dat bovendien op zwakke en willekeurige argumenten was gebaseerd. Zie hiervoor mijn eerder artikel van 5 december 2016.

Halverwege 2016 gingen de bezoekers, vrijwilligers en  gebruikers van De Korenaere zich steeds meer zorgen maken over wat er zou gaan gebeuren nu 1 januari 2017 steeds dichterbij kwam. Een extra complicerende factor was de houding van de directeur van Stichting Verenigde Wijkcentra, welke Stichting ook in een afbouwende fase verkeerde, wegens vermindering van subsidies. Het college en een meerderheid van de raad handhaafde echter het eerder ingenomen standpunt, namelijk sluiten!

Een aantal gebruikers verenigde zich en benaderde de politiek. De BSD had eerder al betoogd dat het sluiten van wijkaccomodaties haaks stond op de intenties en doelstellingen van de participatie-samenleving en ondersteunde voluit de acties van de gebruikers, vrijwilligers en personeel van SVW en de initiatiefgroep, “De Ontmoeting”. Deze initiatiefgroep ontwikkelde een nieuwe visie op het gebruik en beheer van De Korenaere en andere wijkaccomodaties, maar werd in eerste instantie niet serieus genomen door het college en een meerderheid van de raad. Gaandeweg veranderden, onder druk van het massale protest, steeds meer fracties van standpunt en vonden dat De Korenaere voorlopig open moest blijven.  Het college, geconfronteerd met deze koerswijziging, koos eieren voor haar geld en stelde de raad voor extra middelen te voteren om het wijkhuis tot 1 januari 2018 open te houden. Tegelijkertijd vond er een harde strijd plaats tussen “De Ontmoeting” en de medewerkers van SVW enerzijds en Stichting WijZijn, de door het college voorgestelde beoogd opvolger van SVW,  anderzijds over het behoud van werkgelegenheid van de medewerkers van SVW. De BSD-fractie trok daarbij gezamenlijk op met “De Ontmoeting”. “De Ontmoeting” had zich eveneens ingeschreven bij de aanbesteding voor het beheer van de wijkhuizen, maar werd door het college om procedurele redenen niet ontvankelijk verklaard. Om een begaanbare weg te creëren, om zo tot een gedragen beleid voor de toekomst inzake wijkhuizen te komen, werd een expertgroep gevormd. Deze kreeg als opdracht mee om  een visie te ontwikkelen. In de expertgroep zaten een 10-tal organisaties die een bijdrage (kunnen) leveren aan het te formuleren beleid. Het was een behoorlijke uitdaging, omdat er veel partijen met uiteenlopende belangen bij betrokken waren en het financieel kader een flinke opgave bevatte. Belangrijk daarbij was het scheppen van een onderling vertrouwen tussen de organisaties en het komen tot vormen van samenwerking.

Op donderdag 30 november j.l. vond een Vergadering Beeldvorming I plaats. Vooraf waren door een aantal fracties al schriftelijke vragen gesteld die door het college waren beantwoord. De VVD-fractie had nog enkele aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording door het college. Voor de beantwoording van de aanvullende vragen nam een breed gezelschap plaats achter de collegetafel. Onder aanvoering van een ambtelijk adviseur mochten de vertegenwoordigers van 3 deelnemers van de De Expertgroep vragen beantwoorden. De vertegenwoordiger die namens de organisatie WijZijn Traverse zitting heeft in De Expertgroep, gaf een uitgebreide opsomming over de producten die zijn organisatie wel of niet ging leveren in de toekomst onder het nog door de raad nieuw vast te stellen beleid inzake wijkaccomodaties. Wat in het voorstel van de De Expertgroep opvalt is dat de eerder geformuleerde en te behalen bezuinigingen niet volledig gehaald zullen worden de komende vier jaar. Een ander opvallende zaak is dat in de begroting alleen WijZijn Traverse fors (extra) middelen zal ontvangen voor te leveren producten en diensten. De andere deelnemers in De Expertgroep zullen genoegen moeten nemen met wat kruimels.

Nu krijg ik al pukkeltjes van monopolieposities van zorg- en welzijnsinstellingen, maar om nu de grootste zak snoepgoed van Sinterklaas aan een organisatie te geven en de andere wat losse pepernoten te laten verdelen, ging mij op dat moment te ver. Bovendien was mij de aanwezigheid en status van de beperkte vertegenwoordiging uit De Expertgroep op dat moment volkomen onduidelijk. Een voorstel van orde van mij om dit aan de kaak te stellen en hierover duidelijkheid te krijgen, werd door de andere fracties beoordeeld alsof de BSD-fractie een negatieve houding zou aannemen tegenover het vele werk dat was verricht door De Expertgroep.

Mijn conclusie is dat het college, door Sinterklaas te spelen en zakken snoepgoed uit te delen, wel  de voormalige kemphanen weer aan een tafel heeft weten te krijgen, maar dat na zijn vertrek het beetje snoepgoed van 9 deelnemers snel op zal zijn waardoor het onderlinge gevecht  weer zal terug keren, maar dan in heviger mate.

Piet van den Kieboom

 


 

| COMPLIMENT VOOR ‘T RIJKS |  

 

Deze week werden de Innovatie prijzen uitgereikt in de watersector. In de categorie Voldoende Water won de Multiflexmeter. Een modulaire sensor die het mogelijk maakt om watersystemen online te monitoren.

In mijn visie niet echt innovatief. Het is een techniek die in bijna iedere nieuwe auto zit. Het is een ander gebruik van de parkeersensoren om water peilen in sloten en vaarten te meten. Een prijs voor een mooie toepassing buiten het normale gebruik zou beter op zijn plaats zijn. Voor mij als inwoner en gemeenteraadslid van Bergen op Zoom was het wel leuk dat het technasium van ’t Rijks bij dit project betrokken is. De prijs is dan ook een pluim op de hoed van ’t Rijks en van alle studenten die bij deze ontwikkeling betrokken waren. Denken buiten de sectoren en de transformatie van een auto onderdeel naar een onderdeel van een meetinstrument voor gebruik binnen de waterschapswereld is een dik compliment waard.  

Louis van der Kallen