ZWEMBAD DE MELANEN, KENMERK PVDK/PS/15023

 


 

Bergen op Zoom, 26 april 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Mede verzonden namens GBWP 

 

Betreft:      Zwembad De Melanen, kenmerk PVDK/PS/15023

 

Geacht College,

Op de eerste plaats dank voor de snelle beantwoording van de vragen van de BSD-fractie betreffende zwembad De Melanen. De gegeven antwoorden echter hebben voor de fracties van BSD en GBWP de zorgen niet weggenomen. In de raadsvergadering van 23 april j.l.is met uw college afgesproken dat een uitgebreide behandeling van dit belangrijke onderwerp zal plaatsvinden in de eerstvolgende commissievergadering in mei. Ter voorbereiding van deze behandeling hebben de fracties van BSD en GBWP vooraf de volgende vragen en opmerkingen: 

  1. Wat heeft Openluchtzwembad De Melanen i.c. het college ondernomen om de plannen van “Stichting Behoud Zwembad De Melanen” serieus te betrekken bij de afwegingen om de exploitatie van het zwembad gezonder te maken? 
  1. U stelt dat de abonnementen de afgelopen jaren van De Melanen aan de lage kant zijn ten opzichte van vergelijkbare zwembaden. Met welke zwembaden heeft u de vergelijking gemaakt, en is dat ‘appels met appels vergelijken’ in plaats van ‘appels met peren’? 
  1. U gaat de tarieven van het product verhogen en tegelijkertijd het volume drastisch inperken. Bent u het met ons eens dat dit leidt tot een neerwaartse spiraal, waardoor het aantal bezoekers vanzelf zal dalen en dit de levensvatbaarheid van het zwembad ernstig zal aan tasten? 
  1. Zo ja, hoe gaat u hier op korte termijn wat aan doen? Zo nee, wat is de beredenering hierachter in verband met de toegezegde motie van 30 januari 2014: “ervoor te zorgen dat het zwembad een gezonde toekomst in het vooruitzicht heeft” ? 
  1. Wat bedoelt u met “Bedoeld is beter gebruik te maken van personele inzet in het belang van de bezoekers”? En welk belang wordt hiermee bedoeld? Moet het personeel dagelijks stand-by zitten en de thermometer in de gaten gaan houden? 

Graag schriftelijke beantwoording voor de eerstvolgende commissievergadering in mei a.s.

Tot slot doen wij een dringend beroep op uw college om de door de directeur genoemde maatregelen in het bewuste krantenartikel niet te effectueren zo lang de discussie in de eerstvolgende commissievergadering van mei a.s. nog moet plaatsvinden. 

Namens de fracties

van BSD en GBWP,

Met vriendelijke groeten, 

Piet van den Kieboom                            Paul Schut
Raadslid BSD                                           Raadslid GBWP

zwembad melanen 2