WINKELCENTRUM NOORDGEEST, KENMERK PVDK/16009

 


 

Bergen op Zoom, 23 maart 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft: Winkelcentrum Noordgeest, kenmerk PVDK/16009

 

Geacht College,

Op dit moment buigen Gemeenteraad en College zich over de Structuurvisie Detailhandel van adviseur DTNP. Ook heeft de BSD-fractie kennis genomen van de ingebrachte zienswijze van de Wijkcommissie Noordgeest op deze structuurvisie. Zij deelt deze zienswijze.
Bij de eerste behandeling in diverse bijeenkomsten van de commissie met het college heeft de BSD reeds haar grote twijfels geuit bij het eventueel saneren van de kleinere winkelcentra in de wijken. Immers, de kleine wijkcentra hebben een bredere functie dan alleen maar het doen van boodschappen. Het is een centrale plaats inde buurt en de wijk, waar bewoners en consumenten elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Dit geldt voor de wijk Noordgeest in het bijzonder maar eigenlijk voor Bergen op Zoom-Noord in zijn geheel, omdat er helaas niet (langer meer) een laagdrempelige maatschappelijke wijkvoorziening bestaat, waar bewoners elkaar ongedwongen en spontaan kunnen ontmoeten zonder druk van verplichte consumpties.

De bewoners van Noordgeest zijn tevreden met de supermarkt in Noordgeest, zeker de oudere bewoners die hierdoor niet ver hoeven te lopen om hun dagelijkse boodschappen te doen. Maar ook jonge gezinnen maken ruim gebruik van deze voorziening. Uit eigen waarneming durft mijn fractie te stellen dat dit winkelcentrum, met naast een supermarkt ook een snackbar en kapper, ruimschoots in een behoefte voorziet. Ook qua prijsstelling binnen het totale segment van supermarkten, sluit de gevestigde supermarkt goed aan bij het gemiddelde bestedingspatroon van de bewoners van Noordgeest.

Als het gaat over de situering van het centrum binnen de wijk en de fysieke vormgeving met betrekking tot veiligheid en parkeren, is juist het winkelcentrum Noordgeest een goed voorbeeld voor andere centra en wijken.

Als dit winkelcentrum en haar supermarkt zou verdwijnen uit de wijk Noordgeest zullen de wijk en haar bewoners weer een flinke en belangrijke veer moeten laten. De leefbaarheid van Noordgeest komt hiermee flink onder druk te staan. Naast het al jaren ontbreken van een laagdrempelige wijkvoorziening en de onzekerheid over het voortbestaan van de midgetgolf-baan in Meilust, dreigt er voor Bergen op Zoom-Noord wederom een verdere verschraling van het voorzieningenniveau.

De BSD-fractie heeft reeds eerder aangegeven dat omwille van de leefbaarheid, maar ook de mogelijkheid van participatie van bewoners in de wijken, de huidige winkelcentra in de wijken eerder uitgebreid zouden moeten worden met extra voorzieningen zoals een pin-automaat, een apotheker, een afhaalpunt voor internetaankopen, een gemeenteloket enz.

Ook het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen vereist de aanwezigheid op letterlijk loopafstand van voorzieningen waar men regelmatig en zelfs dagelijks terecht kan.

De fractie van de BSD geeft nu reeds aan grote moeite te hebben met het eventueel verdwijnen van winkelcentrum Noordgeest en zal zich in de komende discussies en besprekingen over de structuurvisie detailhandel in Bergen op Zoom, vanuit die opvatting opstellen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom