OPHEFFING GEHEIMHOUDING DOSSIER JUZT

 

   


 | MN/ LVDK 20021 | 05-04-2020 |

 

Geacht college,

 

In uw brief kenmerk U20-004782 d.d. 2-4-2020 is te lezen:
“Middels raadsbesluit (RVB19-0105) heeft u de geheimhouding op het document ‘notitie afspraken WBO-WBW-VWS-Juzt over herstructurering Juzt’ bekrachtigd. Gelet op de huidige situatie (er is inmiddels de nodige informatie openbaar gedeeld door andere partijen) hoeft dit stuk niet langer een geheime status te hebben. Uw raad wordt eind dit jaar middels een raadsvoorstel voorgesteld de geheimhouding ten aanzien van dit document formeel op te heffen”.

Ook uw college heeft eerder de wens geuit te staan voor transparantie en openbaarheid en toegankelijkheid van het openbaarbestuur. Het doet dan ook vreemd aan dat wanneer geheimhouding niet meer dienstbaar is geheimhouding niet zo snel mogelijk wordt opgeheven.
Waarom wachten tot “eind dit jaar”? Maak een standaard raadsvoorstel waarbij slechts ingevuld hoeft te worden welk van welk stuk de geheimhouding wordt opgeheven. Een dergelijk stuk kost dan nauwelijks ambtelijke tijd en zal in den regel ook in de raad een hamerstuk zijn.

 

Louis van der Kallen.