WIST GBWP AL LANG OF ALLANG VAN DE PARKEERPROBLEMEN?

 

|  08-02-2014  |  13.47 uur  |

 


PVandaag een artikeltje in BNdeStem met de kop: “Onderzoek extra parkeerplekken op Bergse Plaat”. Soms herhaalt de geschiedenis zich en doet men werk over wat al lang (grotendeels) gedaan is. Op 24 september 2006 schreef ik mijn eerste brief, vergezeld van foto’s, aan het college van B&W over de parkeerproblematiek op de Bergse plaat waarbij ik de straten Scholekster, IJsvogel, Pijlstaart, Watersnip, Slechtvalk en Buizerd noemde. Op 31 maart 2007 schreef ik mijn tweede brief over deze problematiek en voegde aan reeds genoemde straten de de Tureluur, de Fuut en de Lepelaar toe. Deze brieven zijn nog altijd te vinden op mijn website www.louisvanderkallen.nl onder brieven/gemeente.

In juni van dat jaar presenteerde de gemeente Bergen op Zoom een uitgebreid onderzoek. Met vele alternatieven, maar het college, waarin toen ook een GBWP wethouder zat, wees ze allemaal af onder andere wegens strijdigheid met het bestemmingsplan (extra parkeerplekken aan de Tureluur). Toen steunde een raadsmeerderheid (inclusief GBWP) het college in haar opvatting dat het bestemmingsplan en het aanwezige groen klaarblijkelijk voor de verkeers- en sociale veiligheid ging. Maar nu de verkiezingen er aan komen wordt de nog altijd bestaande problematiek weer aan de orde gesteld. Voor de bewoners hoop ik dat er nu wel wat gebeurt en dan graag voor de verkiezingen want anders lopen ze de kans dat na het uitbrengen van de stemmen als het ‘onderzoek’ is afgerond ze toch weer het lid op de neus krijgen. Het kan snel want het onderzoek van toen is wat mij en de BSD-fractie betreft nog steeds bruikbaar het enige wat moet gebeuren is de parkeerplaatsen aanleggen en het bestemmingsplan op een aantal plaatsen aanpassen. Een deel van het openbaar groen mag parkeren worden. Hier en daar de stoep iets smaller en in een aantal straten éénrichtingsverkeer instellen en dan kunnen er heel wat parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Zouden ze op het stadskantoor echt niet meer weten van het eerdere onderzoek of houden ze samen met GBWP de kiezer weer voor het lapje?

 DOSSIER PARKEREN BERGSE PLAAT BN DE STEM