VRAGEN EX ART. 39, NIEUWE VESTING, KENMERK PVDK/18006

 


 

Bergen op Zoom, 6 maart 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

  

Betreft:          Vragen ex art. 39, Nieuwe Vesting, kenmerk PVDK/18006

 

Geacht College,

Zoals afgesproken tijdens de commissie Stad en Ruimte van 21 februari 2018 doen wij u schriftelijk een vraag toekomen met betrekking tot de ontwikkelingen in het bestemmingsplan Nieuwe Vesting. Deze vraag luidt als volgt:

waarom bent u afgeweken van eerder gemaakte afspraken daar waar het betreft de realisatie van gebouwen die qua massa en beeld een verbijzondering betekenen?

Uren hebben leden van uw raad besteed aan de discussie van een éénmalig beoogd stedelijk baken bij de Ham (RVB 13-0089). U negeert de gemaakte afspraken waar, naast raadsleden, ook derden bij betrokken zijn geweest (de indieners van zienswijzen) , volkomen. Met de bouw van een zeven à acht verdiepingen tellend woongebouw achter het Groot Arsenaal haalt u, meer dan begrijpelijk, de woede op de hals van bewoners in het plan Nieuwe Vesting, maar ook van eerdere bezwaarmakers en van de BSD fractie. De BSD-fractie is het dan ook roerend eens met de bezwaren die bewoners en de Vereniging Binnenstad uiten aangaande het uitwerkingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Met uw opmerking dat het bouwplan conform het bestemmingsplan is, gaat u voorbij aan de intelligentie van uw raadsleden. Ook wij snappen dat op de plankaart een aanduiding staat wat aangeeft dat er 25 meter hoog gebouwd mag worden. Maar de gemeenteraad en de indieners van eerdere zienswijzen én de bewoners in het plangebied hadden er op mogen vertrouwen dat het bij de verdere uitwerking van het plangebied, het hier de bouw van het Hamhuis betrof. Dat de gehele procedure en de daarbij behorende communicatie geen schoonheidsprijs verdient, laten we nu nog maar even in het midden. Vooralsnog verzoeken wij  u alsnog het bouwplan terug te nemen om erger te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom