EEN BERGS HERINNERINGSBOS/ TOENEMENDE RISICO’S/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 30: TUSSENSTAND PETITIE – 4

| jaar 2 | nummer 64 |

| 10-05-2015 | 10.30 uur |


 

| EEN BERGS HERINNERINGSBOS |  

 

herinneringsbosIn Het Brabants Dagblad van 28 februari 2015 was te lezen: “Landgoedontwikkelaars, Crematorium Tilburg en ondernemers willen in Tilburg en omgeving komen tot een herinneringsbos. De initiatiefnemers hebben zich gebundeld in initiatiefgroep Herinneringsbos Hart van Brabant. Het bos kan wat hen betreft komen op meerdere locaties. Bijvoorbeeld als kern een natuurbegraafplaats waar ook bomen kunnen worden gepland voor allerlei gedenkwaardige momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk”.

In oktober 2013 bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2014 -2017 deed de BSD de suggestie te kijken of een deel van onze bossen niet verkocht zouden kunnen worden ten behoeve van de vestiging van een natuurbegraafplaats. De gemeente Landerd verkocht voor 600.000 euro aan bossen die gewoon openbaar bleven. Het college voelde helaas niets voor de BSD suggestie en liet in de ogen van de BSD-fractie daarmee een kans liggen. 

Op 2 april 2015 werd door Initiatiefgroep Herinneringsbos Hart van Brabant het symposium “Rites de Passage” georganiseerd, een bijeenkomst rond rituelen en groen. De gedachte daarbij is dat bomen in staat zijn de markering te vormen van belangrijke momenten in het leven. De verschillende grote gebeurtenissen in een mensenleven zoals een geboorte, een huwelijk, een jubileum en afscheid nemen van het leven worden gevierd of herdacht. Een boom planten kan dan een vitale verbinding zijn met de natuur en maakt mensen bewust van de cyclus van het leven.

Enkele conclusies waren:

  • Er is behoefte aan herinneringsbossen.
  • Gemeenten zijn als eerste aan te spreken als er een bestemmingsplanwijziging nodig is.
  • De provincie heeft niet direct een rol. Er is geen beleid ten aanzien van dit fenomeen. Mogelijk kan de subsidieregeling Natuur en Samenleving van de provincie van toepassing zijn.
  • Waar het herinneringsbos tevens een natuurbegraafplaats is, moet o.a. ook met de wet op de lijkbezorging rekening gehouden worden.
  • Maak heldere afspraken over wat wel en wat niet kan in een herinneringsbos (o.a. met betrekking tot gedenktekens). “Met betrekking tot begraven en as verstrooien kan er veel, maar niet alles kan overal”.

Wat de BSD betreft is er in onze bossen best plek voor een herinneringsbos of natuurbegraafplaats. En onze gemeente zou de centen ook goed kunnen gebruiken. Ons advies doen!  

Louis van der Kallen

 


 

| TOENEMENDE RISICO’S |  

 

eurobiljetten onderwijsIn de BSD nieuwsbrief van 29 maart 2015 schreef ik over het tekort van 2 miljoen dat onze gemeente heeft opgelopen door de decentralisatie van de financiering van de voorzieningen voor beschermd wonen. Een tekort dat voorlopig deels werd doorgegeven aan de instellingen die deze voorzieningen exploiteren: Novadic Kentron, Stichting Tante Louise Vivensis BV en de GGZWNB. 

Dit was een decentralisatie die formeel werd doorgevoerd zonder korting! Kortom Bergen op Zoom loopt hier een fors risico. Financieel en uiteindelijk ook het risico dat noodzakelijke en mensvriendelijke zorg moet worden afgebouwd. 

Een ander voorbeeld van toenemende risico’s is wat in het raadsvoorstel RVB15-0030 Uitname Algeme Uitkering t.l.v. onderwijshuisvesting wordt genoemd. Hierbij wordt meer dan 2 miljoen gekort op de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente Bergen op Zoom, omdat nu niet meer de gemeente verantwoordelijk wordt voor het onderhoud en de aanpassingen aan onderwijsgebouwen, maar de schoolbesturen. Prompt worden de gemeentelijk reserves op dat punt leeg geschut om de tekorten te dekken en daarna opgeheven. Bergen op Zoom sluit de boeken op dit punt. Maar wat nu als de schoolbesturen de centen die ze nu rechtstreeks van het rijk gaan krijgen niet voor dat doel gebruiken en de gebouwen niet goed gaan onderhouden? Dan kan ik al raden waar aangeklopt gaat worden of wie dan de zwarte Piet krijgt. Vast de gemeente! Weer een risico dat op termijn wel eens gemeentelijk geld kan gaan kosten.

De decentralisaties AWBZ-WMO, Jeugdzorg en Participatiewet met hun kortingen betekenen al enorme financiële gemeentelijke risico’s voor de gemeente en een verarming van de dienstverlening. Voor een gemeente zonder noemenswaardige reserves en grote schulden zijn die risico’s mijn inziens niet te dragen. Toch worden we als politiek keer op keer geconfronteerd met besluiten van de hogere overheden die gemeenten, en dus ook Bergen op Zoom, volstapelen met besluiten die de gemeentelijke risico’s verhogen. Als gemeenteraad sta je machteloos tegen dit wanbeleid.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 30: TUSSENSTAND PETITIE – 4 |  

 

JH Schapenput 240411-130aDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Op 14 oktober 2014 zijn wij de petitie “STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER” gestart. Op 1 mei 2015 hadden 978 mensen deze ondertekend.
Tot 1 mei 2015 werden er bij de petitie 104 opmerkingen gemaakt die vrijwel allen de wens tot zoet blijven van het Volkerak-Zoommeer onderschreven c.q. motiveerden. Wij zullen de komende tijd een aantal van de opmerkingen via deze website onder uw aandacht brengen.

16 oktober 2014
“Een besluit wat een doodsteek voor de regio zal zijn qua toerisme en waterrecreatie. Doodzonde van dit prachtige water waar ik graag 1.5 uur voor in de auto zit.”

16 oktober 2014
“Het is van het grootste belang dat deze unieke zoetwater biotoop bewaard blijft waardoor ook de toekomstige generatie mag genieten van de exceptionele vissport waarvan wij thans momenteel mogen genieten!”

16 oktober 2014
“Dit is typisch een geval van verspilling van gemeenschapsgelden en afbraak van een prachtig natuurlijk gebied met alle flora en fauna, zowel onder als boven water. De problematiek die er in het verleden was is er niet meer, maar wordt nog steeds gebruikt om dit oliedomme plan door te drukken. Dat dit gebied enige betekenis zou krijgen voor toerisme, watersport of beroepsmatige teelt van mossels en/of oesters is onzinnig! Deze wateren hebben 0,0 voorzieningen voor toerisme en recreatie en zijn zeer druk bevaren door zware beroepsvaart. De andere wateren in die regio die zilt zijn tonen nagenoeg geen tekenen van leven en zijn stinkende dode plassen. Dat is waar ook deze wateren in zullen veranderen! Echt zout water van zee zal nooit deze doodlopende wateren bereiken. Deze wateren zullen bestaan uit viezig brakkig stikkend water……
Daarnaast lijkt het of men structureel bezig is de sportvisserij branche de nek om te draaien door de vismogelijkheden in de regio te vernietigen, de visserij in het Hollandsdiep en Haringvliet wordt op dit moment vernietigd door een kleine groep beroeps vissers die op korte termijn alle vis oogst die daar zwemt. Dure projecten om zalmen, steuren e.d. te herintroduceren ten spijt. Deze gaan kapot aan quota loze beroepsvisserij. Aan de ene kant worden miljoenen gepompt om de natuur beter te maken, maar deze honderden miljoenen hebben alleen een vernietigende werking!”

17 oktober 2014
“Als ligplaatshouder in de Schapenput ontmoet ik in het vaarseizoen veel passanten die de Schapenput aandoen. De reacties over de haven, met zijn hele mooie en goede faciliteiten maar ook het prachtige vaargebied zijn altijd zeer positief. Zelf neem ik vaak gasten mee om voor een dag op het Volkerak mee te varen. Het zou eeuwig zonde zijn dit prachtige gebied met zijn zeer grote diversiteit aan leven, weer om zeep te helpen. Jammer, jammer, jammer.”

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

08-05
BLAUWALGEN / GROTE MELANEN, KENMERK PVDK/15025


08-05
DIVERSEN, KENMERK LK/15026

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

06-04
VRAGEN EX ARTIKEL 39 EN EEN WOB MARKIEZAAT CONTAINER TERMINAL, KENMERK LK/15017

ANTWOORD, KENMERK U15-007765

ANTWOORD, KENMERK U15-006717


10-04
WATERLOKET, KENMERK LK/15018

ANTWOORD, KENMERK U15-007429


22-04
INTERPELLATIEVERZOEK M.B.T. DE MELANEN, KENMERK PVDK/15021

ANTWOORD, KENMERK U15-007555


27-04
12e BESTUURLIJKE VOORTGANGSRAPPORTAGE SCHELDEVESTING, KENMERK LK/15024

ANTWOORD, KENMERK U15-008099