VOOR DE ZZP’ER?/ ONTSLUITEN VERZORGINGSPLAATSEN/ DE OREN EN OGEN VAN DE POSTBODE/ OUT OF THE BOX

| jaar 4 | nummer 172 |

| 30-07-2017 | 12.00 uur |


 

| VOOR DE ZZP’ER? |  

 

Op donderdag 22 juni vergaderde de gemeenteraad over beleidskader 2018-2021. Voor veel partijen het moment om hun wensen te vertalen in moties, waarin zij het college van B&W oproepen bepaalde zaken vorm te geven.

Soms val je van je stoel van verbazing als je kijkt naar het stemgedrag van partijen in de gemeenteraad. Wat te denken van de tegenstem van de VVD, GBWP en het CDA bij een motie over de “transformatie leegstand met tijdelijke initiatieven”. De motie constateerde en overwoog onder andere dat:

  • ‘Leegstand negatief is voor het imago van onze gemeente;
  • Kantoorpanden en bedrijfsonroerend goed goede mogelijkheden bieden om te transformeren naar andere functies;
  • Er veel creatieve mogelijkheden zijn voor tijdelijk invullen van winkelpanden bijvoorbeeld met exposities van kunstenaars of tijdelijke werkruimtes voor ZZP’ers;
  • Functies en doelgroepen (jongeren, studenten) op de reguliere markt moeite hebben om geschikte huisvesting te vinden, maar wel belangrijk zijn voor het sociale, culturele en economische klimaat in Bergen op Zoom.’

De motie verzocht het college onder andere om:

  • “In overleg met de eigenaren van leegstaande panden en bedrijfsonroerend goed een Quick Scan uit te voeren, binnen de gehele gemeente Bergen op Zoom, naar de gewenste en mogelijke functies;
  • De onderzoeken naar leegstand vanuit de Brede Aanpak Binnenstad hierbij te betrekken;
  • De mogelijkheden te betrekken van een leegstandsverordening om pandeigenaren te stimuleren om te gaan herbestemmen.”

Klaarblijkelijk is er bij de BSD, PvdA, GroenLinks, D66 en LijstLinssen meer haast om de leegstand aan te pakken. Je zou denken dat een dergelijke motie met applaus van bijvoorbeeld de VVD begroet zou worden. Mogelijkheden bieden aan ondernemers, zoals kunstenaars en ZZP’ers, zou toch de aandacht en inzet moeten hebben van de zichzelf noemende ‘ondernemerspartij’ de VVD. Of hebben partijen als de BSD toch meer oog voor de kleine, vaak sappelende, ondernemers en de leefbaarheid van de gemeente en de binnenstad!

Louis van der Kallen

 


 

| ONTSLUITEN VERZORGINGSPLAATSEN |  

 

Tot nu toe is het landelijk beleid van Rijkswaterstaat dat verzorgingsplaatsen, wel of niet met benzinepompen of een restaurant, deel uit maken van de snelweg en niet vanaf andere wegen bereikbaar zijn voor voertuigen. Dit beperkt het gebruik van die plaatsen.

Bij gesprekken met Rijkswaterstaat is mij gebleken dat men meer dan vroeger openstaat voor de mogelijkheden die verzorgingsplaatsen kunnen hebben voor de omgeving. Bijvoorbeeld als onderdeel van een toeristische route. Wat voor kwaliteitstoevoeging voor de toeristische routes (Ruytershoveweg/Bergsebaan/Mastendreef/Zoomvlietweg) langs de Wouwse Tol kan het zijn als die verzorgingsplaatsen toegankelijk worden vanaf de genoemde wegen en wat is nodig om eventueel sluipverkeer dan te voorkomen? Misschien iets om te overwegen.

Louis van der Kallen

 


 

| DE OREN EN OGEN VAN DE POSTBODE |  

 

Veel  professionals die actief zijn op straat werken overwegend gescheiden van elkaar. Meestal houden  zij zich strikt bezig met hun taak binnen hun domein. Zo zien we krantenbezorgers, postbodes, pakjesbezorgers en soms ook de politie. In het verleden is er nooit echt nagedacht over combinaties van functies of het uitbreiden van het takenpakket van bestaande professionals.

Dat is jammer en misschien zelfs een gemiste kans. Immers een aantal professionals lopen of rijden regelmatig beroepsmatig door straten in de wijken. De postbode is er een van. Hij ‘bezoekt’ bijna dagelijks elke brievenbus en huisnummer. Hij ziet en hoort daarbij veel wat er gebeurt en heeft snel door wat er ‘vreemd’ aan is, zowel in de openbare ruimte als ook binnen het privé domein. Deze ogen en oren van de postbode kunnen voor meerdere functies en taken worden ingezet. Het idee is niet nieuw, maar het is op z’n minst de moeite waard om het op haar haalbaarheid te onderzoeken. Dit hebben de gemeente Den Helder en PostNL ook geconcludeerd bij de start van hun pilotproject Burgernet. Een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. In het kader van de veiligheid in de wijk worden postbodes sinds een jaar ingezet als ogen en oren van de politie. Postbezorgers zien meer dan de gemiddelde burger van wat er op straat gebeurt. Het doel van de gemeente Den Helder is de leefbaarheid in de stad hiermee te vergroten. Maar ook het  toezien op de alleen wonende ouderen past hier goed bij aldus NL-topvrouw Herna Verhagen. De postbodes kennen de buurten en haar bewoners. Vaak is de postbode het enige contact dat ouderen overdag hebben. Dat betekent niet alleen het bezorgen van soms zware pakketten, maar ook het installeren van apparaten. Dienstverlening achter de voordeur. Natuurlijk is de belangrijkste  drijfveer om nieuwe taken door postbodes op te laten pakken onderdeel van de bedrijfsstrategie van PostNL. En daar is op zich niks mis mee als daarmee tegelijkertijd een breder maatschappelijk doel wordt bereikt. Ook voor de postbode kan deelnemen aan een dergelijk burgerproject betekenis hebben. Bij hem of haar kan het gevoel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, de eigenwaarde verhogen.

Een initiatief dat ook voor Bergen op Zoom buitengewoon passend zal kunnen  zijn als aanvulling op andere burgerinitiatieven, zoals de buurtpreventieteams. De BSD-fractie zal dit idee op korte termijn onder de aandacht van het college van B&W brengen. Mogelijk zijn er nog meer combinaties in het kader van burgerinitiatieven mogelijk. 

Piet van den Kieboom

 


 

| OUT OF THE BOX |  

 

Hoe maken we de binnenstad aantrekkelijker om te bezoeken, is een vraag die continue gesteld wordt. In mijn beleving kan dat ook door op een andere manier te kijken naar verkeersstromen van, naar en in de binnenstad.

Maak gebruik van de eigen denkkracht van de lopende burgers. Geef de voetganger meer aandacht. Zet bij voorbeeld voetgangers stoplichten op knipperen, waarbij het licht voor een voetganger die meer tijd nodig heeft wel aangezet kan worden. Haal stoplichten weg waar dat kan of zet ze uit op tijdstippen dat het verkeersaanbod zo laag is dat mensen heel goed zelf het verkeer kunnen overzien. In Rotterdam lopen proeven met regensensors in verkeerslichten, die bij regen voetgangers en fietsers eerder groen geven. Er is in Rotterdam ook een experiment met een koppeling van een verkeerslicht met buienradar, waarbij tijdelijk voetgangers en fietsers bij regen extra tijd krijgen. De stad kan hiermee aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers worden. Dat kan ook een bijdrage zijn aan de druk op de beperkt beschikbare parkeerplaatsen. 

Louis van der Kallen