BELASTINGPLICHT OVERHEIDSLICHAMEN, KENMERK LK/14015

 

 


 Bergen op Zoom, 20 april 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Belastingplicht overheidslichamen, kenmerk LK/14015 

 

Geacht College, 

 

Recent is een onderzoek van de VNG afgerond betreffende de fiscale positie van overheidslichamen zoals grondbedrijven, afvalbedrijven, enz. in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en de UK. Dit gecombineerd met de Nederlandse toezegging vorig jaar aan de Eurocommissaris Almunia dat Nederlandse overheidsondernemingen met economische activiteiten binnen afzienbare tijd vennootschapsbelasting moeten gaan betalen (teneinde deze bedrijven onder het zelfde belastingsysteem te brengen en zodoende  oneigenlijke concurrentievoordelen van overheidsondernemingen op te heffen), vervult de BSD-fractie met zorg.

In het besef dat een eventuele vennootschapsbelasting op ondernemingen, waarin de gemeente Bergen op Zoom deelneemt, ernstige gevolgen kan hebben voor de revenuen c.q. tarieven van deze ondernemingen verzoekt de BSD-fractie uw college ten spoedigste te onderzoeken welke financiële gevolgen dit voor onze deelnemingen en daarmee voor eventuele baten uit die ondernemingen en/of heffingen voor onze burgers kan hebben.

Wij vragen u hierbij tevens te betrekken wat de mogelijke opbrengsten nu kunnen zijn van verkoop van onze deelnemingen of van betrokken ondernemingen en of de mogelijke verkoopopbrengsten na de invoering van de een belastingplicht voor deze ondernemingen zouden verslechteren. Gaarne in dit kader een raadsmededeling. 

 

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen