PETTER WIL PRATEN OVER SOCIALE MEDIA/ YVONNE, HET IS NU OF NOOIT/ BIJEN/ GOED IDEE: DE VUILFUIK!

| jaar 4 | nummer 191 |

| 10-12-2017 | 11.00 uur |


 

| PETTER WIL PRATEN OVER SOCIALE MEDIA |  

 

Naar aanleiding van een artikel in BNdeStem moet ik constateren dat er klaarblijkelijk raadsleden zijn die vallen over wat Piet van den Kieboom, mijn fractiegenoot, heeft geplaatst op zijn facebookpagina.

De gewraakte tekst is: “Eindelijk heb ik afgelopen week het vertrouwelijk dossier over Samarbete kunnen lezen. Ik ben verbijsterd! Als het waar is wat in het dossier op papier staat, kan ik niet langer vertrouwen hebben in de twee GBWP-Wethouders v.d. Weegen en v.d. Velden.

Henk van Ingen opende het artikel in BNdeStem van 9 december 2017 met: “Wat mogen raads- en collegeleden in Bergen op Zoom wel of niet tegen of over elkaar roepen via social media zoals Twitter, Facebook en Instagram? Burgemeester Frank Petter wil daar, zeker met het oog op de komende verkiezingen, op korte termijn een gesprek over met de fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad.” Volgens het zelfde artikel heeft griffier “Terstappen Van den Kieboom laten weten dat hij, samen met burgemeester Petter, tot de conclusie komt dat ‘er sec kijkend naar dit bericht geen wettelijke regel of regel uit onze gedragscode voor raadsleden is overtreden’.” In het artikel is ook te lezen “Maar daarmee is wat de raadsgriffier betreft de kous niet af. ,,Echter, de uiting op social media aan het adres van de in functie zijnde wethouders roept wel de vraag op of deze uiting niet indruist tegen de opvattingen en interpretatie van goed fatsoen jegens collega bestuurders naar de geest van de gedragscode.”

Wat heeft Piet van den Kieboom nu feitelijk gedaan? Hij heeft publiekelijk onder voorwaarden (“als het waar is”) het vertrouwen opgezegd in twee wethouders. Voor mij de normaalste zaak in de politiek. Helder en duidelijk. Ik heb dat zelf, met de woorden ik wil niet samenwerken met, al eerder gedaan in deze zaak in de BSD nieuwsbrief van 31 juli 2016. Daar schreef ik onder andere: “De verkoop van Samarbete onder deze voorwaarden heeft mijn kijk op dit college en haar leden fundamenteel veranderd.

Mijn waarnemingen:

  • We hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen als een Halsterse vereniging/huurder, zelfs na afhandeling van de bezwaren, weigert een huurverhoging te betalen
  • We hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen als een Halsterse huurder feitelijk niet meewerkt aan de verkoop van gemeentelijk bezit, terwijl dat door de gemeenteraad vastgesteld beleid is
  • We hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen om bij een Halsterse huurder de illegaal verkregen gelden door onderverhuur, zelfs als die de huur verre overtreffen, in te vorderen
  • We hebben een college/wethouders die geen actie ondernemen om bij bestemmingsplanovertredingen door een Halsterse huurder dan handhavend op te treden

Kortom: we hebben een college/wethouders die slecht gedrag van een Halsterse huurder hebben beloond met de verkoop van een pand heel ver onder de marktwaarde.

Hierdoor is mijn toekomstbeeld van samenwerken volledig veranderd. Ik wil niet samenwerken met personen die dit ‘normaal’ vinden. Ik wil ook niet dat mijn geesteskind de BSD dit zou doen. Verder ben ik benieuwd welke andere, eventueel ook Bergse huurders van de gemeente het door hen gehuurde voor een habbekrats willen kopen. 

Ook in BNdeStem van 27 juli 2017 in de discussie over de heer Linssen is te lezen: “Louis van der Kallen van BSD zegt, na het lezen van het rapport, dat zijn partij na de verkiezingen niet samenwerkt met Lijst Linssen. ,,Ik heb geen vertrouwen meer in de voorman van Lijst Linssen (Ton Linssen). Dat is een politiek/bestuurlijke afweging.” Ook al zit er wat hem betreft geen licht tussen wat er in het rapport staat en de verklaring die Petter in 2014 daarover naar buiten heeft gebracht. ,,Maar die conclusie was een strikt juridische als het gaat om belangenverstrengeling.””

Klaarblijkelijk mag Piet van den Kieboom in de ogen van sommigen minder dan ik. Voor mij is het opzeggen van het vertrouwen een normale zaak in de politiek. Als bestuurders of politici dat onmogelijk willen gaan maken of willen beperken zijn die politici of bestuurders fout bezig. Het opzeggen van het vertrouwen is een wezenlijk onderdeel van de politiek. Ook als dat is in de vorm van met wie je wel of met wie je niet, op basis van het wel of niet hebben van vertrouwen of overeenkomstige meningen, wilt samenwerken. Het proces rond de verkoop van Samarbete zal de Bergse politiek nog lang achtervolgen, omdat het bij uitstek een inkijk heeft gegeven in de normen die politici en bestuurders nastreven of ‘normaal’ vinden. Ik werk graag samen met personen met wie ik mijn normen deel. In hen heb ik sneller vertrouwen. Dat betekent ook dat ik niet wil samenwerken of geen vertrouwen heb in personen die in de praktijk een ander normbesef of normen en waarden hanteren dan ik. En dat is een politiek/bestuurlijke afweging die ieder raadslid mag maken en uitspreken.

Louis van der Kallen

 


 

| YVONNE, HET IS NU OF NOOIT |  

 

Het is zelden. Maar soms, heel soms komt er uit politiek Den Haag iets wat mij aanspreekt. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende deze week een plan in waarbij elke basisschoolleerling in Nederland toegang krijgt tot een moestuin.

De moestuin wordt hierbij gekoppeld aan lesprogramma’s over gezonde voeding en voedselrijkdom van de natuur. Dit om kinderen bij te brengen waar hun voedsel vandaan komt. Dat klinkt mij als muziek in de oren. Als bestuurder van een waterschap zie ik meer kansen. Maak van schoolpleinen buiten leslokalen, waar kinderen les krijgen over water en waterberging en tegelijkertijd wordt een wijk daarmee meer klimaatbestendig. Wordt er ook iets gedaan aan hittestress en het leefbaarder maken van wijken waarbij ook insecten zoals bijen voedsel kunnen vinden. Als voorbeeld  de Maranathaschool in Nijkerk, waar een schoolplein wordt ingericht met de visie ‘Leren door beleven’ gericht op waterervaringen. Voor mij een prachtig voorbeeld hoe een buitenlokaal eruit kan zien.  Hopelijk krijgt de suggestie van het D66 kamerlid in Bergen op Zoom gevolg. Nu heeft D66 nog een wethouder met onderwijs in haar portefeuille.

Louis van der Kallen

 


 

| BIJEN |  

 

Recent heb ik een inspirerende lezing bijgewoond over de Honey Highway door Deborah Post. Ik schreef al een aantal malen over bijen.

In maart 2016 over het rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) inzake met uitsterven bedreigde bijensoorten en andere bestuivers. In april 2016 over goede bijvriendelijke voorbeelden zoals Groningen-zoemt en de Tilburgse Plukroute. En in juni 2016 over de Stichting Food4Bees die een plan schreven  met daarin hun ideeën voor het verbeteren van de leefwereld van de wilde bij, de honingbij en andere bestuivende insecten. Dat deden ze met ruim 40 andere bijenliefhebbers.

Deborah Post wil de levenskracht van de bijen in Nederland vergroten door meer voedsel te bieden en via zwermen de genetische diversiteit van de bijenvolkeren te versterken. De website van Honey Highway is een bezoek zeker waard. In nieuwsbrief 188 schreef ik over een initiatief van de gemeente Cuijk om gemeentelijke percelen in te zaaien met een kruiden/wilde bloemenmengsel. De Honey Highway projecten laten de mogelijkheden zien. Ook in onze gemeente zijn er tal van mogelijkheden om Bergen op Zoom bijvriendelijker in te richten en te laten zoemen.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED IDEE: DE VUILFUIK! |  

 

Na hevige regenbuien treden vaak overstorten in werking en komen allerlei rioolrestanten zoals slib, zwerfvuil, papier, bladeren in singels en watergangen terecht. Met stank en watervervuiling als gevolg.

Sweco heeft daarvoor de vuilfuik ontwikkeld. Het is een groot filter in de vorm van een super panty. Zeven gemeenten hebben er reeds ervaring mee op gedaan: Castricum, Rotterdam, Hardenberg, Soest, Apeldoorn, Olst-Wijhe en de Brabantse gemeente Grave. De ervaringen zijn goed en de vuilfuiken blijken goed te vervangen. Elke vuilfuik wordt ontworpen op de lokale omstandigheden zoals de ruimte rond de overstort en waar de verwisseling makkelijk kan plaatsvinden.

Mogelijk is dit ook voor Bergen op Zoom een idee voor kwetsbare locaties.

Louis van der Kallen