VERANTWOORDELIJKHEID GEDRAGEN, VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

 

   


| jaar| nr. 261 | 19-01-2020 |

 

| JARENLANG LEVENSGEVAARLIJK |

In juni 2019 presenteerde de BSD middels een brief aan het collega van B&W haar onderzoeksbevindingen. Voor de BSD was de hoofdconclusie: van controle op het functioneren en het beheer van De Schelp was slechts rudimentair sprake. En raad van toezicht samengesteld uit deskundigen vanuit de zwembadwereld had veel ellende kunnen besparen.

Overheden zoals gemeenten zetten veel activiteiten op afstand. Zonder te zorgen voor een goed beheer en voldoende toezicht, ontwikkeld zich dan snel de praktijk dat alleen de financiën, de financiële jaarverslagen, aandacht krijgen. Terwijl andere zaken zoals technologische ontwikkelingen en de veiligheid onderbelicht blijven.

Als raadslid verwacht je dan dat bij de aanpak van de Schelp alles uit de kast gehaald zou worden om het nu wel echt en in één keer goed te doen. Je verwacht als raadslid ook dat bij de collegeformatie een politiek gevoelig onderwerp zal de ‘renovatie’ van de Schelp extra aandacht zou krijgen. Bijvoorbeeld door het hanteren van een ‘twee paar ogen principe’. Dus twee bestuurders op het onderwerp. Dat bleek niet het geval.

Het nieuwe college kwam al snel, op 5 juli 2018, uit de startblokken met een raadsvoorstel met de titel “Renovatie zwembad de Schelp”. In het algemene taalgebruik is: Renovatie het uitvoeren van activiteiten om een gebouw te laten voldoen aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving en/of aan een moderne vraagstelling inzake het gebruik (de functionaliteit) van een gebouw.

De vraag nu is: was dat het geval? Op basis van het afgelopen weekeinde aan de Raad ter beschikking gestelde “feitenrelaas zwembad De Schelp” moet de BSD-fractie concluderen dat dit helaas niet het geval was.

  • Pas in week 44 (2019) bleek dat er al jaren sprake is van een “niet functionerende” luchtbehandeling in de personeelsruimten en dat sparingen in tussenwanden de luchtstroom negatief beïnvloeden. Deze zaken zaten niet in de ‘renovatie’ opdracht.
  • Ook blijkt er een probleem met de noodverlichting. Deze blijkt niet te functioneren. “Dit probleem was reeds vóór aanvang van de ‘renovatie’ bekend maar is niet meegenomen in het werk.”
  • Goten en riolen blijken ook niet in de opzet van de ‘renovatie’ meegenomen.
  • De voorgenomen/ gewenste investeringen voor de horeca, entree en licht zaten niet in de opzet van de ‘renovatie’.
  • Het Legionellabeheersplan maakte geen onderdeel uit van de ‘renovatie’.
  • Het is buitengewoon vreemd dat als je een gebouw middels een ‘renovatie’ gaat klaar maken voor de toekomst je niet een dak grondig inspecteert. Scheurvorming werd over het hoofd gezien en kijken onder plafonplaten doe je klaarblijkelijk ook niet bij een visuele controle. Het dak aanpakken maakte dus geen onderdeel uit van de oorspronkelijke ‘renovatie‘ opdracht.

Het voorgaande zat allemaal niet in de renovatieplannen.

Maar er zijn meer opvallende zaken. Wat te denken van “tijdens de werkzaamheden werd stukje bij beetje duidelijk dat de brandscheidingen volgens de gebruiksmelding van 2013 in werkelijkheid niet aanwezig waren”. Ook brandkleppen ontbraken en brandwerende wanden en vloeren en daken waren niet brandwerend afgewerkt. Kabels bleken met tape aan elkaar geplakt en brandmelders bleken uit geprogrammeerd c.q. losgekoppeld. Dit terwijl de brandweer de brandmeldinstallatie en brandscheidingen in 2017 nog goedgekeurd had!!!!  Wie moet hier voor op de brandstapel? Dit is wanbeheer van het management van de Schelp en buitengewoon slecht controlewerk van de brandweer!!!! Dit roept de vraag op; hoe veilig zijn andere gemeentelijke gebouwen als de brandweer in een gemeentelijk gebouw klaarblijkelijk een oogje dichtknijpt?

Al in mei 2019 worden door de installateurs zorgen geuit omtrent de koud- en warmtapwaterinstallaties. Wat de BSD verbijsterend vind is dat te lezen is: “Thans kan vanwege de onvolledigheid van het revisiedossier (o.a. bouwverslagen) niet worden nagegaan welke opvolging hieraan is gegeven.” NIET DUS! Hier hebben veel mensen zitten slapen. Veel legionella problemen hadden hier voorkomen kunnen worden. MAAR LEGIONELLA ZAT NIET IN DE RENOVATIE! Pas op 2 januari 2020 wordt er contact opgenomen met het bureau dat het legionellabeheersplan heeft opgesteld. Eind augustus wist men of kon men weten dat er een legionellaprobleem was. Heeft men echt 4 maanden nodig om tot bezinning te komen?    

Hoe kan het toch dat in Bergen op Zoom zoveel fout kan gaan en vooral dat men zo weinig adequaat reageert als er iets niet goed gaat. Het antwoord is deels gelegen in slechte voorbereiding zoals de eerder aangegeven zes punten die niet in de ‘renovatie’ zaten. Het werk aan de Schelp was dus geen renovatie. Die term werd slechts gebruikt om het voorstel door de Raad te krijgen. Het gebouw voldoet (nog) niet aan moderne eisen vanuit wet- en regelgeving en/ of aan een moderne vraagstelling inzake het gebruik (de functionaliteit) van een gebouw. Winst is dat we nu weten dat niet alleen de Schelp slecht beheerd werd maar ook onze brandweer op ‘cursus’ moet c.q. op het functioneren moet worden nagekeken.

Deels ligt de oorzaak ook in de aanpak. Slechts één portefeuillehouder/ bestuurlijke opdrachtgever. Bij het voorbereiden van de aanbestedingen verwachtte men al dat Heijmans niet mee zou doen. Omdat Heijmans alleen zou meedoen als ook de E- en W installaties en de bouwwerkzaamheden in één aanbesteding zouden zitten. Zij wisten dat een zwembad verbouwen complex is en dat afstemming van veel zaken op elkaar nodig is. Delen op prijs (E- en W installaties) en andere delen op kwaliteit aanbesteden lijkt ook geen goed idee. Adviezen van OLCO niet opvolgen over de risico’s blijkt ook geen goed idee. Misschien is ook hier goedkoop duurkoop! “de aannemers zijn niet specifiek geselecteerd op zwembadtechnieken, dat geeft een risico zegt OLCO.”

Onverteerbaar is “Het legionella was geen onderdeel van het project. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de gebouweigenaar. Tijdens de werkzaamheden is door de installateur diverse probleempunten aan het leidingwerk, zoals ‘dode leidingen’ geconstateerd welke een probleem naar legionella kunnen geven.”

Wat de BSD het meest verbijsterend vindt is: “Bij de werkzaamheden aan de elektronische installatie is de installateur op veel aandachtspunten gestuit die in strijd zijn met de NEN1010. Eén van de onderdelen waren defecte aardlekschakelaars. Bij het doormeten van de aardlekschakelaars bleek ongeveer de helft van de schakelaars niet te voldoen aan de geëiste schakeltijd waardoor kortsluiting in het systeem een groot risico is.” In een natte vochtige omgeving geen goed functionerende aardlekschakelaars is ronduit schandalig! Niet allen de RVS verbindingen deugden niet maar er was jarenlang geen op veiligheid/ gezondheid (brand, legionella, vluchtroutes, luchthuishouding) gericht beheer. Hier hebben bezoekers en personeelsleden enorme risico’s gelopen! De Schelp was een door en door onveilig gebouw.

Deze constateringen gecombineerd met de flagrante schending van de brandwerende vereisten zou het college c.q. enkele collegeleden moeten bewegen conclusies te trekken. Zodat het debat op 23 januari over de toekomst kan gaan.

 

Louis van der Kallen