WOB VERZOEK LIEVENSHOVELAAN, KENMERK LK/14082

 


 

Bergen op Zoom, 12 november 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur, ons kenmerk LK/14082

 

Geacht College,

De werkzaamheden in de Lievenshovelaan hebben zich na de start in de eerste week van september onwaarschijnlijk lang voortgesleept:

– met vaak en langdurige hinder voor bewoners

– met regelmaat wegblokkades en waterafsluitingen veelal zonder waarschuwing vooraf

– het door bewoners ervaren gebrek aan communicatie.

Nu lijken de werkzaamheden, op het opruimen, na gereed. Gezien het voorgaande is het tijd voor een grondige evaluatie. 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers/stukken, die betrekking hebben op de voorbereiding en uitvoering van de recente werkzaamheden in de Lievenshovelaan, inclusief de communicatie met bewoners en eventuele andere belanghebbenden.

Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB. 

Ondergetekende verzoekt uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 20 december 2014 tot en met 30 januari 2015.

In de verwachting dat u de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen