PARKEERSECTOREN, KENMERK LK/14007

 

 


 Bergen op Zoom, 6 maart 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Parkeersectoren,  kenmerk LK/14007

 

Geacht College,

 

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie klachten/uitingen van frustratie over de indeling van parkeersectoren c.q. de rigide wijze waarop met die sectorindeling wordt omgegaan.

Als voorbeeld: een burger die gaat wonen op de hoek Westersingel/Mineurplein. Zijn pand is ingedeeld in sector 8. Hij kan wel een vergunning krijgen in sector 8, maar niet voor het Mineurplein. Navraag bij Parkeerbeheer leerde dat indien hij een vergunning aanvraagt, hij die zal krijgen voor sector 8 (dat is niet de gewenste sector) en dus niet voor het Mineurplein. Als hij een bezwaarprocedure start, zal deze afgewezen worden omdat hij een vergunning heeft gekregen. Wat in de regeling ontbreekt is een hardheidsclausule waarmee gemotiveerd kan worden afgeweken van de sectorindeling. Dit probleem staat symbool voor meer ‘grensgevallen’!

De BSD-fractie verzoekt uw college de opname van een hardheidsclausule in de bestaande regelingen voor de toewijzing van een parkeervergunning c.q. de sectorindeling overlappend te maken en de bestaande harde grenzen in elkaar vloeiend te maken.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen