BETERE COMMUNICATIE/ DELTA WATER AWARD/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 17: HET STOPT NOOIT

| jaar 2 | nummer 50 |

| 08-02-2015 | 10.45 uur |


 

| BETERE COMMUNICATIE |  

 

communicatieOns college heeft bij de start van deze bestuursperiode beloofd de communicatie te verbeteren en een “open houding naar inwoners” (pagina 7 collegeprogramma) te hebben. Toch konden we in  BNdeStem van maandag 2 februari lezen dat op het verzoek van de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen, ondanks alle verzoeken van hun voorzitter Jan van Diepingen, de houding van het college is: “nu nog geen overleg.” 

Volgens wethouder Linssen moet er eerst een uitgewerkt plan liggen. Dat gaat naar de gemeenteraad van Bergen op Zoom en daarna mag er op worden gereageerd. “Dan krijgt iedereen inspraak. Ook de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen. Zo werkt democratie.”.  Jammer dat het collegeprogramma slechts woorden op mooi papier zijn. Waar de geur van de inkt nog aanzit. Toch verandert voor mij die geur langzaam in de stank van de achterkamers. Hoezo open houding? Waar is het ‘frisse’ geluid van de nieuwbakken wethouder Kammeyer-Luycks, die als raadslid de blaren op haar tong praatte over dat verbetering van de communicatie nodig was? Nu is ze wethouder communicatie en de democratie van dit college, waar zij van Democraten 66 deel van uitmaakt, wordt vertaald in: dat er eerst een uitgewerkt plan moet zijn voordat met betrokken burgers gesproken kan worden.

Jammer, wat worden hier kansen gemist om kennis en draagvlak van burgers te verkrijgen.

Louis van der Kallen 

 


 

| DELTA WATER AWARD |  

 

Op 29 januari was de uitreiking van de Delta Water Award in het Van der Valk hotel te Middelburg. Een mooi nieuw hotel met meer dan genoeg parkeergelegenheid aan de rand van Middelburg. Ik vraag me wel eens af hoe het kan dat een stadje als Middelburg met nog geen 48.000 inwoners een prachtige nieuwe van der Valk heeft en een prachtige woonboulevard met veel en ruime parkeerplaatsen en een plaats als Bergen op Zoom het moet doen met oude zaken en een tekort aan mooi gelegen parkeer plaatsen direct voor onze woonboulevard. Een blik op de schuldenpositie van Middelburg geeft het antwoord. Heeft Bergen op Zoom al een hoge schuld per inwoner, Middelburg heeft een pakweg 60 % hogere schuld per inwoner en is bijna recordhouder in Nederland. Mooi, maar geen voorbeeld om na te volgen!  

De Delta Water Award is een prijs ingesteld door de provincie Zeeland met als doel jonge  professionals na te laten denken over de (water)toekomst van Zeeland. Voor dit jaar was het thema zoetwater. Er waren vijf genomineerden. Vier hadden ideeën ontwikkeld hoe zoetwater te conserveren en één een idee hoe burgers/vrijwilligers te betrekken bij het verzamelen van data ten behoeve van de kennis over onze wateren. Fresh Force was de winnaar met een idee hoe de zoetwaterlenzen vergroot kunnen worden door onder de zoetwaterlens zout grondwater op te pompen en daarmee ruimte te creëren voor een grotere infiltratie van zoet water.  

Voor mij was het beste idee van een groep met de naam Staats-Spaanse Waterlinie. Door de combinatie van verschillende manieren van landgebruik, in een logische en aantrekkelijke landschappelijke structuur, worden in het concept Staats-Spaanse Waterlinie problemen opgelost op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en het watersysteem. Het mooie van dit idee is de combinatie van cultuurhistorie, zoetwater conservering en toerisme en recreatie. Zij kregen een eervolle vermelding. Hun idee zou mogelijk ook een nadere uitwerking kunnen krijgen in wat er met de West-Brabantse Waterlinie voor plannen bestaan die nu deels gerealiseerd worden.  Het was dan ook jammer dat er uit West-Brabant buiten mij en een enkele ZLTO-man geen bestuurders of ambtenaren van gemeenten of waterschap aanwezig waren. Weer een gemiste kans om kennis op te doen.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 17 |  

 

Het stopt nooit

De landsregeringweredi heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

In artikel 6 in deze reeks omschreef ik reeds de honger naar zoet water en de gevolgen van het Rotterdamse beleid rond de Nieuwe Waterweg vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ik eindigde dat artikel met een verzuchting: “Het wordt tijd dat de landelijke politiek zijn werk gaat doen en door krijgt dat vanaf eind jaren vijftig van de vorige eeuw de rest van Nederland gebruikt wordt als zoetwaterleverancier voor de eeuwig hongerige Nieuwe Waterweg. Rotterdam moet ophouden de problemen die haar havenactiviteiten veroorzaken af te wentelen op de rest van Nederland.” 

Deze week werd duidelijk dat Rotterdam gewoon doorgaat met anderen op te zadelen met de gevolgen van haar beleid. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de Nieuwe Waterweg wederom verdiepen om de scheepvaart een betere toegang te geven tot het Botlekgebied. Uit een voorbereidende rapportage van november jl. blijkt dat dieper water leidt tot meer instroom vanaf de Noordzee, waardoor de instroom van zout water richting Rotterdam toeneemt en de zoutindringing en de bodemerosie versterkt. Dit zal op termijn weer leiden tot een grotere zoet water vraag vanuit de regio Rotterdam, omdat weer meer inlaatpunten van zoet water voor drinkwater en de landbouw daar zullen verzilten. Het wordt dan zeer de vraag of er voor ons gebied net als in het verleden steeds minder zoet water beschikbaar zal zijn.

Op 4 februari gaf de heer P. Hordijk (provincie Zuid-Holland) in het stadhuis van Bergen op Zoom een presentatie over de plannen met het Volkerak-Zoommeer. Nu kijk ik altijd kritisch naar de betogen van mensen die op de loonlijst staan van de provincie Zuid-Holland en daarmee, voor mij, primair verbonden zijn met de belangen van Rotterdam. Dus ook naar de inhoud of het gebrek daaraan van een presentatie over de voor West-Brabant belangrijke veranderingen aan de waterkwaliteiten van het Volkerak-Zoommeer. De heer Hordijk stelde dat de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer niet geworden was wat men er in 1987 van verwachtte. Wat mij dan altijd opvalt is dat na z’n constatering men niet uitlegt wat de oorzaken daarvan zijn. In artikel 7 in deze reeks heb ik al een tipje van de sluier opgelicht. De hoofdoorzaak is het steeds oplopende gebrek aan zoet water om het Volkerak-Zoommeer door te spoelen en op die wijze de verzilting en de ontwikkeling van blauwalgen tegen te gaan. Dat gebrek aan zoet water kent maar één oorzaak en die is begonnen met de aanleg van de Nieuwe Waterweg en het keer op keer verdiepen daarvan en de aanleg van meer havens langs die Nieuwe Waterweg en het daardoor steeds toenemende (zoute) vloedvolume. Als dit proces niet stopt zal er straks vaker, zelfs voor de inlaat via de Roode Vaart, geen zoet water zijn voor onze landbouw en industrie.

Het wordt tijd dat de oude strijdkreet van de Hertog van Brabant “Were Di” over het Hollands Diep zal klinken. En wij onze kaarten gaan aanpassen en het Hollands Diep veranderen in Brabants Water! Het lijkt nooit op te houden. De heren van Holland blijven proberen zich Brabants bezit toe te eigenen. Was het eind van de 15e eeuw de graaf van Nassau die de gorzen ten noorden van Gastel en ten westen van Zevenbergen opeisten (hetgeen bestreden werd door de heer van Bergen op Zoom), nu zijn het de havenbaronnen van Rotterdam die ons van het kostbare zoete water willen beroven. Moge de geest van Hertog Jan weer over ons komen. Nu is het niet meer aan de Grote Raad van Mechelen om recht te spreken maar aan het parlement om recht te doen. Helaas is dat voornamelijk een Randstad bedoening. Were Di! 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

02-02

KLANKBORDGROEPCONCEPT, KENMERK LK/15008


02-02

VRAGEN OVER ONTWIKKELINGEN GROOTE MELANEN TE HALSTEREN, KENMERK PVDK/15009 


03-02

VRAGEN EX ARTIKEL 39 (GROND)WATEROVERLAST VIJVERSTRAAT HALSTEREN, KENMERK LK/15010