WERK(T) EUROPA/ WAAR WAREN ZIJ?/ DE VERLOREN ZWERVER, DE JUNK & DE BRAVE BURGER/ RUTTE OVER PHILIP MORRIS/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 10 |

| 11-05-2014 | 12.30 uur |


 

| WERK(T) EUROPA |

 

man voting on elections in europe in front of flagAfgelopen week viel ook bij mij de stempas binnen, een oproep om op 22 mei a.s. de Nederlandse leden van het Europees Parlement te kiezen. Dit kwam niet als een verrassing. De afgelopen maanden worden we voor het 6-uur-journaal dagelijks  ‘getrakteerd’ op de zendtijden voor politieke partijen. Bovendien staan politici te dringen om in een radio- of TV-programma op te treden. Zoals ook bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen beloven de politieke partijen weer van alles.

Na 22 mei zal het weer oorverdovend stil worden. De kandidaten zijn gekozen en verschuilen zich de komende 5 jaar in Brussel en Straatsburg om over 5 jaar weer de  ‘zendtijd voor politieke partijen’ te vullen met hun boodschappen. In de tussentijd hoort niemand er meer wat van op een enkele Europarlementariër na (Lambert van Nistelrooij). Verantwoording afleggen? Nee liever niet, dat verstoort het breekbare proces waarmee de voorstanders van Europa bezig zijn en zou de positie, waar Europa momenteel in verkeert, ernstig kunnen aantasten. De analyse in zijn column van Jan van de Kasteele in BN/De Stem van afgelopen zaterdag (Het grote niks) is ook hier op van toepassing.

De voorstanders van ‘Europa’, in welke vorm is niet helemaal duidelijk, hopen op een hoge opkomst en graag een stem op hen. De sceptici van ‘Europa’ krijgen daarbij het verwijt geen oog te hebben voor de voordelen die Europa ons heeft gebracht en zal brengen. Alleen kan niemand van de voorstanders concreet aangeven waaruit die voordelen bestaan en hoe die zijn onderbouwd. We moeten dus maar geloven dat deelname aan ‘Europa’ ons (extra) welvaart, werk en inkomen verschaffen. Vroeger zeiden we altijd: “Geloven moet je in de kerk doen” . Zouden de leegloop en sluiting van steeds meer kerken symbool staan voor Europa?

Ik moet denken aan een verkiezingsbijeenkomst in Breda van D66 die ik in 2012 bijwoonde. De ‘hoofdact’ was het optreden van de heer Pechtold. Deze politicus is een gekend voorstander van (uitbreiding van bevoegdheden van) Europa. Het is ook de man die bij het voorjaarsakkoord van 2013 zijn stokpaardjes, doorwerken tot je 67ste jaar, versoepeling van het ontslagrecht en maximaal 1 jaar uitkering van de W.W. als je ontslagen wordt, ingebracht heeft. Ik vroeg hem wat ‘Europa’, wanneer zijn stokpaardjes in wetten zijn omgezet, zou kunnen betekenen voor :

Een man van 52 jaar die 32 jaar specialistisch werk heeft verricht en intern is opgeleid bij een bedrijf dat hoogwaardige producten maakt, maar ontslagen wordt omdat het bedrijf moet sluiten wegens het niet langer kunnen voldoen aan onzinnige Europese regelgeving en irreële eisen vanuit Brussel. Bovendien werd de concurrentie binnen Europa te groot. De man is getrouwd en heeft een dochter van 16 jaar op de middelbare school en een zoon van 20 jaar op het Hoger Beroepsonderwijs. Zijn vrouw heeft een part-time-baan voor 20 uur per week. Ze hebben een eigen woning met een hypotheek waar op aandringen van de rijksoverheid al een behoorlijk deel op afgelost is.

Ik schetste hem het volgende scenario dat zich zou gaan voltrekken:
De man zal moeilijk ander werk kunnen vinden, omdat hij weliswaar hoog is opgeleid maar specifiek voor het bedrijf waar hij lang heeft gewerkt. Na één jaar WW-uitkering zal de man zich moeten melden bij Sociale Zaken van de gemeente. Daar krijgt hij te horen dat voor de bepaling van een eventueel recht op een bijstandsuitkering het inkomen van zijn vrouw wordt meegeteld, evenals de ‘overwaarde’ op zijn woning. De uitkomst zal zijn dat de man voor het verschil tussen het inkomen van zijn vrouw en de hoogte van de bijstandsuitkering een extra (krediet-) hypotheek op zijn woning zal moeten nemen. Als hij 60 jaar is en nog steeds werkloos, zal zijn woning weer op een nog volledig af te lossen hypotheek gebaseerd zijn, zullen zijn kinderen met een forse studieschuld zijn opgezadeld en zal zijn vrouw in ieder geval tot haar 67ste jaar er alles aan moeten doen om haar werk en inkomen te behouden.

Als antwoord murmelde de heer Pechtold iets over ‘de toekomst zal het leren, je moet er in geloven en terugkeren naar zoals het vroeger was zal héél veel geld kosten’. De discussieleider greep in en kondigde aan dat de heer Pechtold dringend naar een volgende verkiezingsbijeenkomst moest. Hij was eigenlijk al te laat.

De heer Pechtold is niet de enige die zo denkt over de toekomst van Europa en de vermeende noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Wel staat hij symbool voor de vele partijen en hun lijsttrekkers die hoog opgeven over Europa, maar nagenoeg niets kunnen aantonen wat het ons aan voorspoed heeft gebracht en in de toekomst zal brengen.
Laten we daar eens mee beginnen. Harde feiten aandragen en laten zien en aantonen dat Europa en het deel (blijven) nemen aan de Europese Unie absoluut in ons voordeel is. Er kan niet volstaan worden met één keer in de 5 jaar de kiezer te benaderen als ‘ongelovige’ die ‘bekeerd’ moet worden.

Voor alle duidelijkheid. Ik ben geen tegenstander van een verenigd Europa. Maar niet zoals het nu werkt of beter gezegd niet werkt. Ik kan me best voorstellen dat de Europese Unie voor elke lidstaat voordelen kan opleveren. Maar laat dat dan zien.
Wil de ‘politiek’ en de politieke partijen de steun van de burgers krijgen, dan zal ze moeten aantonen dat Europa werkt en een garantie biedt voor werk en inkomen van haar inwoners. Laat Europa maar eens laten zien wat ze kan betekenen voor de medewerkers van Philip Morris. Tot op heden lijkt het nul komma nul te zijn. Ik word graag overtuigd als Europa hier alsnog haar tanden laat zien.  

Piet van den Kieboom 

 


 

| WAAR WAREN ZIJ? |

 

Op woensdag 7 mei was er in Heinkenszand een consultatiebijeenkomst voor collegeleden en raadsleden over de plannen voor de Zuidwestelijke Delta, georganiseerd door het programmabureau Zuidwestelijke Delta.
Op het programma stonden presentaties van de plannen van Rijkswaterstaat voor de Zuidwestelijke Delta, waarover het kabinet voornemens is deze zomer te besluiten.

Deze plannen gaan over de: waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoet water, de rijksstructuurvisie en de plannen met betrekking tot gebiedsontwikkeling, zoals die ontwikkeld worden rond Bergen op Zoom en de Waterpoort.
Je zou dan denken daar komen de wethouders en raadsleden op af als vliegen op stroop.
De zaal zat vol Zeeuwen maar buiten mij geen enkel ander Bergs raadslid en ook geen van de versbenoemde wethouders. Er waren vast geen stemmen te winnen. Maar wel kennis en informatie die ook voor onze gemeente van belang is. Zoals wat er mogelijk gaat gebeuren met onze Binnenschelde. Ik was wel wakker en blij dat ik gegaan was. Ik schreef er de volgende dag gelijk een brief over.

Louis van der Kallen 


 

| DE VERLOREN ZWERVER, DE JUNK & DE BRAVE BURGER |

 

De daklozen van Bergen op Zoom. Niet allemaal dakloos en niet allemaal alleen dakloos. De ene drinkt graag, of niet, maar kan het niet laten. De andere junkt graag, of niet, maar kan het niet laten. Een enkeling doet het beiden, vanuit een dakloze situatie of niet. Een zooitje ongeregeld is het in ieder geval.

Afgelopen zaterdag uitte Erwin Stander van de gemeente, dat het gebiedsverbod dat de gemeente heeft ingesteld en door de politie wordt gehandhaafd, het zicht op deze groep mensen heeft doen verliezen. Er is op de Zwarteweg (straat achter politiebureau) een hang/ zit/ stort en toiletplek aangelegd door de gemeente. Een goed bedoelde poging. Maar nu al mislukt.

Waarom is er een slaapdependance van Novadic-Kentron aan de Zuid-Ooststingel, pal aan de Glacis, midden in de stad? De cliënten van Novadic-Kentron zullen ten alle tijden op aanloopafstand van dit gebouw blijven. Beste optie: verhuizen. Overigens heeft Bergen op Zoom een regiofunctie als het gaat om de daklozenopvang. Hoe comfortabeler (dicht bij de stad/ supermarkten/ gemeente (elke week ophalen uitkering)) des te aantrekkelijker dit allemaal is. Dit moeten we niet willen. Werkt aanzuigend. 

Over het ophalen van de wekelijkse uitkering wil ik nog wel wat kwijt. Of dit gemeente politiek is, of niet, het zal mij worst wezen, dan moet hier maar landelijk een signaal worden afgegeven: wekelijks krijgen deze mensen een contante betaling vanuit de gemeentekas. Direct lopen de alcoholisten naar de supermarkt en de junks naar de dan in grote getale aanwezige dealers rond het gemeentehuis! Dit is al jaren een duidelijk zichtbaar fenomeen waar het gemeentebestuur en politie niet ingrijpen. 

De BSD is van mening dat contante betalingen aan mensen in psychische nood/ met verslaving/ met dakloze status geen oplossingen kunnen bieden en ziet graag ingrijpende veranderingen in de vorm van ‘betalingen’ van directe eerste levensbehoeften en al dan niet gedwongen hulp. 

Marcel Mulder, fractieassistent 

 


 

| RUTTE OVER PHILIP MORRIS |

bastille

Rutte voor Omroep Brabant: “je moet jezelf als regering niet belachelijk maken met een belletje.” Rutte maakt zich duidelijk meer zorgen over hoe ze in Lausanne op het hoofdkantoor van Philip Morris over hem en zijn ‘regering’ denken dan over het lot van de medewerkers van PM.  ‘Die krijgen strak een goede regeling mee’.

Een ding is duidelijk die ’goede regeling’ is niet wat hij straks (als het aan mij ligt nu) meekrijgt als wachtgeld vergoeding. Wat hij zich af zou moeten vragen is: waarom vallen die ontslagen in Nederland en niet elders in Europa. Die informatie kan hij wel krijgen met dat belletje naar Lausanne. Maar vermoedelijk kent hij het antwoord al. OMDAT HET IN NEDERLAND MAKKELIJKER IS OM PERSONEEL TE ONTSLAAN EN EEN GOED RENDEREND BEDRIJF TE SLUITEN!
In Duitsland is het voor internationale bedrijven een stuk moeilijker om als goed renderende onderneming de boel te sluiten en jouw ‘problemen’ (de wens tot meer winst) af te wentelen op de maatschappij. Daar wordt dit soort asociaal gedrag gewoon wettelijk voorkomen. 
Meneer Teflon big smile Rutte zou eens moeten bellen met wat collega’s, te beginnen in Duitsland om te leren hoe zaken ook geregeld kunnen worden. En laten we wel wezen het gaat met de Duitse economie niet slecht. Meneer Teflon big smile Rutte is simpelweg niet in staat om zich een voorstelling te maken van wat deze sluiting voor duizenden direct en indirect betrokkenen betekent. “Erg voor Bergen”, noemt hij het. Het is een ramp voor mensen! En hij voelt zich te groot voor een ‘belletje’. Het gaat niet om dat ‘belletje’, het gaat erom dat je de zaken anders gaat regelen en het internationale grootbedrijf laat weten dat het uit is met dit soort roofkapitalisme dat de centen en de apparatuur meeneemt en de mensen en de samenleving berooid achter laat. Spreken over een “communistische toestand” als je als overheid meer leidend zou zijn als het gaat over een desinvestering, wat de sluiting feitelijk is, is kul. Ik ben geen vriend van Merkel en consorten. Maar ik moet vaststellen dat ze het daar beter voor mekaar hebben. En zij in haar kleine teen meer gevoel voor mensen heeft dan Rutte in zijn hele lijf. Bedrijven en hun leiders horen te beseffen dat ze deel uit maken van een samenleving als dat niet gebeurd komt er een moment dat de mensen het niet meer pikken. Dit jaar is het 225 jaar geleden dat mensen ‘torentjes’ bestormden, genaamd Bastille. Ook dat gebeurde in een tijd van groeiende sociale tegenstellingen (door zelfverrijking), economische crises en onvrede en leiders die niet meer wisten wat er werkelijk onder hun volk leefde.
Meneer teflon big smile Rutte: kijk eens om je heen en zie de groeiende onvrede in Nederland en de wereld. Doe wat je als hoofd van de regering moet doen en toon leiderschap door je niet te groot te vinden voor een ‘belletje’ om te achterhalen wat je wel kan doen. Misschien niet naar de roofridders in Lausanne, maar naar mensen die je kunnen leren naar wat het betekent om je bestaanszekerheid te verliezen. Kortom wordt mens.

Louis van der Kallen 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

6 mei 2014 – WOB ONDERZOEK WOONWAGENS, KENMERK LK/14021

7 mei 2014 –  AFSTEMMING AFVALBAKKEN LEGEN, KENMERK LK/14022

8 mei 2014 – BAGGEREN BINNENSCHELDE, KENMERK LK/14023

9 mei 2014 – DIVERSEN 2014-3, KENMERK LK/14024

9 mei 2014 – SNELHEIDSCONTROLES, KENMERK PB/PVDK/14025