BAGGEREN BINNENSCHELDE, KENMERK LK/14023

 


 

Bergen op Zoom, 8 mei 2014

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Baggeren Binnenschelde, kenmerk LK/14023

 

Geacht College,

Gisteren was de consultatie Zuidwestelijke Delta bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en colleges van B&W, georganiseerd door het programmabureau Zuidwestelijke Delta te Heinkenszand. Hier mochten de opgekomen wethouders en raadsleden (buiten mij tot mijn spijt geen andere bestuurders uit Bergen en Zoom) hun mening geven omtrent de  rijksplannen voor de Zuidwestelijke Delta op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, de rijksstructuurvisie en de plannen rond de gebiedsontwikkeling o.a. rond de wateren van Bergen op Zoom.

Er was o.a. een presentatie van mevr. Loes de Jong van Rijkswaterstaat over de gebiedsontwikkelingsplannen. Ze vertelde over het gebiedsplan Bergen op Zoom en dat er gesprekken lopen met een baggeraar over, vooruitlopend op de verziltingbeslissing,  het  uitbaggeren van de Binnenschelde!

De BSD-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

– Op basis van welk raadsbesluit of welke beleidsnotitie is dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, gebaseerd?
– Wat is de voorziene dekking van dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, inclusief bijdragen van derden?
– Met welk oogmerk zou dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, plaatsvinden?
– Tot welke diepte zou dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, plaatsvinden?
– Als dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, plaats heeft gevonden is het college dan voornemens te komen tot een open verbinding met het Volkerak-Zoommeer?
– Zo ja, voor wiens kosten komen dan de risico’s/schaden/bescherming van de bebouwing rond de Binnenschelde bij een eventuele waterberging op het Volkerak-Zoommeer?- Welke mogelijkheden biedt de Binnenschelde na dit mogelijke uitbaggeren, vooruitlopend op een eventuele verzilting van de Binnenschelde, voor vervulling van de wensen van watersport vereniging De Schelde?

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen