VERKIEZINGSPROGRAMMA

 

 


Als BSD staan wij voor een integer, realistisch, financieel verantwoord, transparant en toegankelijk openbaar bestuur dat bereid is ten alle tijden verantwoording af te leggen, zodat het vertrouwen van de burger in de lokale overheid hersteld wordt.

 “Mensen kiezen mensen” en “Morgen is Nu” waren en zijn onze uitgangspunten 

Samen met u wil de BSD werken aan de realisering van dit programma, waarin burgerparticipatie, persoonlijke verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gemeenschapsgevoel van ieder mens voor ons uitgangspunten zijn. Vanuit een luisterend oor willen wij het gesprek met u aangaan en samen met u bouwen aan uw welzijn, een goede woonomgeving, een sociale en democratische gemeente Bergen op Zoom waar iedereen zich thuis voelt. Kortom: een zorgzame sociale samenleving, waar wederzijds respect en gelijkwaardigheid de norm is, zodat iedereen zich vrij voelt in denken en doen. Met uw ideeën en inzet  kan de BSD een broedplaats zijn waar mensen en creativiteit bijeenkomen voor een beter Bergen op Zoom. Want het kan en moet beter in onze gemeente. 

De BSD is toekomstgericht. De volgende dichtregels van Henriëtte Roland-Holst zijn voor ons een leidraad: 

“Morgen wordt heden geschreven; 
Gij levenden bouwt wordend leven.   
Gij werkt voor der komenden lot.”

De politiek bemoeit zich elke dag met u, dus is het zaak dat u zich met de politiek gaat bemoeien. Kies eens voor een partij die de burger serieus neemt en naar u wilt luisteren. Ga daarom voor de BSD: ga voor leefbaarheid, groei, groen, wonen, werken, welzijn en gezondheid. Ga voor al wat leeft in onze mooie gemeente!

PROGRAMMA

Veel programma’s zijn opsommingen geworden van deelbelangen. Politieke partijen dienen, in de visie van de BSD, geen doorgeefluik te zijn van deelbelangen want dan raken de niet-georganiseerde/algemene belangen uit het oog en betalen die uiteindelijk het gelag. Daarom is het BSD programma geen opsomming van specifieke te realiseren doelen of objecten, maar algemene uitgangspunten:

 • Voor de BSD staan de mens en zijn leefomgeving centraal
 • Bergen op Zoom op termijn weer financieel gezond maken
 • Vergroten van de leefbaarheid; een schone en veilige gemeente
 • Bevorderen/hercreëren gemeenschapszin
 • Een sociaal ouderen- en jongerenbeleid, WMO
 • Uitbouw van het onderwijsaanbod
 • Ten alle tijden respect hebben voor de cultuurhistorische elementen binnen de gemeente
 • Dorpskernen behouden zoveel als mogelijk hun eigen karakter
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het heden, zonder een ongunstige doorbelasting naar de toekomst
 • Het vinden van een goede balans tussen de drie P’s: planet, people, profit, oftewel de balans tussen milieu-sociaal-economisch rendement
 • Versterken van onze economische structuur met het accent op het creëren van banen in de vrijetijdseconomie
 • Terugdringen bureaucratie, bevordering efficiëntie en effectiviteit
 • De gemeente Bergen op Zoom wordt klimaat robuust ingericht en gebouwd
 • De BSD staat open voor samenwerking
 • “De BSD heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt in het Links Blok samen met de PvdA, GroenLinks en de SP. Wij zijn voornemens om deze samenwerking voort te zetten en zo mogelijk verder uit te bouwen.”
 • Duidelijke communicatie vanuit het gemeentebestuur
 • Meer invloed van burgers

 

 

Reacties zijn gesloten.